Hanhialan Tila

Tietosuojaseloste

Tämä on Hanhialan Tilan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 01.05.2021

1. Rekisterinpitäjä

Hanhialan Tila
Hanhijoentie 3
21540 Preitilä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markus Isotalo, 050 340 3104, posti@hanhialantila.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tartus

  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  • Henkilön tietoinen suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausrekisterin ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito sekä tiedottaminen. Henkilötietojen antaminen on edellytys tilauksen toimittamiselle.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn yhteystietoja sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
-Etu- ja sukunimi
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero
-Postiosoite
-Tilatut tuotteet
-Tuotteen noutotiedot

Tietoja säilytetään 1,5 vuotta tietojen antamisesta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse tai puhelimitse tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaisten niitä edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi tarkastaa, poistaa tai korjata tietojansa rekisteristä ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen posti@hanhialantila.fi

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet

Lue evästeistämme täältä.

X